Lepus Competition Terms and Conditions

Διαγωνισμοί LEPUS Gift Shops στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία της «MIKAEL TRADING CO LTD», που εδρεύει στην 33 Μιχαήλ Γιωργαλλά, 2409 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος, περαιτέρω «ο Διοργανωτής» διοργανώνει προωθητικές ενέργειες (περαιτέρω oι «Διαγωνισμοί») στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου άνω των 18 ετών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
 3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 4. Οι Διαγωνισμοί διεξάγονται μέσω των Λογαριασμών στο Facebook και Instagram του Διοργανωτή, συγκεκριμένα https://www.facebook.com/LepusGiftShops/ και https://www.instagram.com/lepusgiftshops
 5. Οι Διαγωνισμοί δεν χορηγούνται, δεν υποστηρίζονται και δεν διεξάγονται από το Facebook ή το Instagram, ούτε συνδέονται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.
 6. Η διάρκεια διεξαγωγής του εκάστοτε Διαγωνισμού ορίζεται στις σχετικές αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή.  Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.
 7. Για τη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει ρητά τις οδηγίες που αναφέρονται στις αναρτήσεις των Διαγωνισμών. Στους Διαγωνισμούς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος είτε μέσω της ανάρτησης στο Facebook, είτε μέσω της ανάρτησης στο Instagram, είτε και μέσω των δύο αναρτήσεων. Διευκρινίζεται ότι οι Διαγωνισμοί σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν ένα, δύο ή και περισσότερους τρόπους συμμετοχής. Οι συμμετοχές από όλους τους τρόπους δήλωσης συμμετοχής, θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν ένα κοινό αρχείο, από το οποίο θα προκύπτουν οι νικητές για τον εκάστοτε Διαγωνισμό.
 8. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διοργανωτής. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στους Διαγωνισμούς γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.
 9. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής όσων συμμετοχών επιθυμούν. Οι Διοργανωτές μπορούν να ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Έκαστος Συμμετέχων στους Διαγωνισμούς οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε, στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών να απορρίψουν περιεχόμενο που κατά την κρίση τους είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν περιεχόμενο αυτού του είδους, θα ευθύνονται για κάθε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στους Διοργανωτές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.
 10. Για την ανάδειξη των νικητών των Διαγωνισμού θα διεξάγεται κλήρωση την επόμενη εργάσιμη μέρα της λήξης του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ο αριθμός των νικητών οι οποίοι αναφέρονται στις σχετικές αναρτήσεις του εκάστοτε Διαγωνισμού, μαζί με ισάξιο αριθμό επιλαχόντων. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. H κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή και των επιλαχόντων.
 11. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω προσωπικού μηνύματος, ή σχολίου, ή/και ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξή των νικητών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο του, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία -ή και να το ακυρώσει. Ο κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωσή του.
 12. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/ αναπληρωματικό (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικός για λόγους που οφείλονται π.χ. αδράνησε να παραλάβει το Δώρο του) και διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους - ή και να το ακυρώσουν.
 13. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα.
 14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενα δώρα με άλλα, ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατά την ίση του καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τους Διαγωνισμούς.
 15. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από τους Διαγωνισμούς, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο του. Ο Διοργανωτής θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από τον Διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
 16. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.
 17. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
 18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.
 19. Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
 20. Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνος για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Ο διοργανωτής δύναται να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθ’όλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στον Διοργανωτή για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση στο customerservice@lepus.com.cy  και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.
 21. Τα ως άνω δεδομένα ο Διοργανωτής θα διατηρεί για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία. Αναλυτικά η Πολίτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων: https://lepus.com.cy/privacy-policy αφορά τον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι η Mikael Trading Co Ltd ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το Δώρο.
 22. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική καρτέλα (tab) της ιστοσελίδας της Mikael Trading Co Ltd (www.lepus.com.cy).
 23. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Andorra +376
 • United arab emirates +971
 • Afghanistan +93
 • Antigua and barbuda +1268
 • Anguilla +1264
 • Albania +355
 • Armenia +374
 • Angola +244
 • Antarctica +672
 • Argentina +54
 • American samoa +1684
 • Austria +43
 • Australia +61
 • Aruba +297
 • Azerbaijan +994
 • Bosnia and herzegovina +387
 • Barbados +1246
 • Bangladesh +880
 • Belgium +32
 • Burkina faso +226
 • Bulgaria +359
 • Bahrain +973
 • Burundi +257
 • Benin +229
 • Saint barthelemy +590
 • Bermuda +1441
 • Brunei darussalam +673
 • Bolivia +591
 • Brazil +55
 • Bahamas +1242
 • Bhutan +975
 • Botswana +267
 • Belarus +375
 • Belize +501
 • Canada +1
 • Cocos (keeling) islands +61
 • Congo, the democratic republic of the +243
 • Central african republic +236
 • Congo +242
 • Switzerland +41
 • Cote d ivoire +225
 • Cook islands +682
 • Chile +56
 • Cameroon +237
 • China +86
 • Colombia +57
 • Costa rica +506
 • Cuba +53
 • Cape verde +238
 • Christmas island +61
 • Cyprus +357
 • Czech republic +420
 • Germany +49
 • Djibouti +253
 • Denmark +45
 • Dominica +1767
 • Dominican republic +1809
 • Algeria +213
 • Ecuador +593
 • Estonia +372
 • Egypt +20
 • Eritrea +291
 • Spain +34
 • Ethiopia +251
 • Finland +358
 • Fiji +679
 • Falkland islands (malvinas) +500
 • Micronesia, federated states of +691
 • Faroe islands +298
 • France +33
 • Gabon +241
 • United kingdom +44
 • Grenada +1473
 • Georgia +995
 • Ghana +233
 • Gibraltar +350
 • Greenland +299
 • Gambia +220
 • Guinea +224
 • Equatorial guinea +240
 • Greece +30
 • Guatemala +502
 • Guam +1671
 • Guinea-bissau +245
 • Guyana +592
 • Hong kong +852
 • Honduras +504
 • Croatia +385
 • Haiti +509
 • Hungary +36
 • Indonesia +62
 • Ireland +353
 • Israel +972
 • Isle of man +44
 • India +91
 • Iraq +964
 • Iran, islamic republic of +98
 • Iceland +354
 • Italy +39
 • Jamaica +1876
 • Jordan +962
 • Japan +81
 • Kenya +254
 • Kyrgyzstan +996
 • Cambodia +855
 • Kiribati +686
 • Comoros +269
 • Saint kitts and nevis +1869
 • Korea democratic peoples republic of +850
 • Korea republic of +82
 • Kuwait +965
 • Cayman islands +1345
 • Kazakstan +7
 • Lao peoples democratic republic +856
 • Lebanon +961
 • Saint lucia +1758
 • Liechtenstein +423
 • Sri lanka +94
 • Liberia +231
 • Lesotho +266
 • Lithuania +370
 • Luxembourg +352
 • Latvia +371
 • Libyan arab jamahiriya +218
 • Morocco +212
 • Monaco +377
 • Moldova, republic of +373
 • Montenegro +382
 • Saint martin +1599
 • Madagascar +261
 • Marshall islands +692
 • Macedonia, the former yugoslav republic of +389
 • Mali +223
 • Myanmar +95
 • Mongolia +976
 • Macau +853
 • Northern mariana islands +1670
 • Mauritania +222
 • Montserrat +1664
 • Malta +356
 • Mauritius +230
 • Maldives +960
 • Malawi +265
 • Mexico +52
 • Malaysia +60
 • Mozambique +258
 • Namibia +264
 • New caledonia +687
 • Niger +227
 • Nigeria +234
 • Nicaragua +505
 • Netherlands +31
 • Norway +47
 • Nepal +977
 • Nauru +674
 • Niue +683
 • New zealand +64
 • Oman +968
 • Panama +507
 • Peru +51
 • French polynesia +689
 • Papua new guinea +675
 • Philippines +63
 • Pakistan +92
 • Poland +48
 • Saint pierre and miquelon +508
 • Pitcairn +870
 • Puerto rico +1
 • Portugal +351
 • Palau +680
 • Paraguay +595
 • Qatar +974
 • Romania +40
 • Serbia +381
 • Russian federation +7
 • Rwanda +250
 • Saudi arabia +966
 • Solomon islands +677
 • Seychelles +248
 • Sudan +249
 • Sweden +46
 • Singapore +65
 • Saint helena +290
 • Slovenia +386
 • Slovakia +421
 • Sierra leone +232
 • San marino +378
 • Senegal +221
 • Somalia +252
 • Suriname +597
 • Sao tome and principe +239
 • El salvador +503
 • Syrian arab republic +963
 • Swaziland +268
 • Turks and caicos islands +1649
 • Chad +235
 • Togo +228
 • Thailand +66
 • Tajikistan +992
 • Tokelau +690
 • Timor-leste +670
 • Turkmenistan +993
 • Tunisia +216
 • Tonga +676
 • Turkey +90
 • Trinidad and tobago +1868
 • Tuvalu +688
 • Taiwan, province of china +886
 • Tanzania, united republic of +255
 • Ukraine +380
 • Uganda +256
 • United states +1
 • Uruguay +598
 • Uzbekistan +998
 • Holy see (vatican city state) +39
 • Saint vincent and the grenadines +1784
 • Venezuela +58
 • Virgin islands, british +1284
 • Virgin islands, u.s. +1340
 • Viet nam +84
 • Vanuatu +678
 • Wallis and futuna +681
 • Samoa +685
 • Kosovo +381
 • Yemen +967
 • Mayotte +262
 • South africa +27
 • Zambia +260
 • Zimbabwe +263